• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Regulamin pobytu

 

REGULAMIN POKOJE GOŚCINNE "HAWEX" W PACZKOWIE

Właściciel oraz Zarządzający Pokojami Gościnnymi HAWEX wysoko będą sobie cenić współpracę naszych Gości w zakresie przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu bezpiecznego i komfortowego pobytu.

§ 1

1. Pokoje Gościnne HAWEX prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych.

2. Właścicielem obiektu jest firma: Przedsiębiorstwo Handlowe HAWEX - Wojciech Latocha. Obiekt znajduje się w Paczkowie przy ulicy Daszyńskiego 12-14.

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
a) pokojach - należy przez to rozumieć apartamenty i pokoje gościnne,
b) wynajmie pokoju - należy przez to rozumieć wynajem pokoju 2-8 osobowego jako całość z odpłatnością zgodną z cennikiem.

4. Rezerwacji pokojów można dokonać telefonicznie, e-mailem lub za pomocą formularzy znajdujących się na stronie firmowej: www.pokoje.hawex.eu, www.hawex-paczkow.superturystyka.pl.

5. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku (w wysokości 30% z ogólnej kwoty należności za pobyt) na konto bankowe firmy Hawex.

6. Wpłata zadatku oznacza dokonanie ostatecznej rezerwacji, a jego brak w ustalonym terminie oznacza anulowanie rezerwacji.

7. Zadatek na rezerwację nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zamawiającego z rezerwacji a wpłacona należność  za cały pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia okresu  pobytu z jakiego kol wiek powodu.

8. Okres rozliczeniowy za dobę pobytu zawiera się w czasie od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

9. Przyjmowanie Gości do Pokoi Gościnnych HAWEX i ich  zameldowanie odbywa się w dniu rozpoczynającym pobyt do godz. 20:00. Goście przy zameldowaniu proszeni są o przedstawienie dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wypełnienie formularza meldunkowego.

10. Należność za cały okres pobytu pobierana jest w gotówce przy zameldowaniu Gości , z uwzględnieniem dokonanego wcześniej zadatku, a pracownik tę należności pobierający zobowiązany jest do wystawienia dokumentu sprzedaży (paragon fiskalny, faktura VAT).

§ 2

1. Goście Pokojów Gościnnych HAWEX nie są uprawnieni do przyjmowania na nocleg osób niezameldowanych, jak również nie mogą przekazywać pokoju osobom trzecim.

2. Przyjmowanie przez Gości wizyt osób niezameldowanych w Pokojach Gościnnych HAWEX  jest możliwe w godz. 8:00 do 22:00, a Gość wynajmujący pokój odpowiada za ewentualne skutki niewłaściwego zachowania zaproszonego do pokoju gościa.

3. Jeżeli osoby niezameldowane w Pokojach Gościnnych HAWEX będą przebywały w wynajętych przez Gości pokojach poza w/w godzinami, naliczana będzie opłata jak za dobę pobytu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

4. Pokoje Gościnne HAWEX zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który mieszkając uprzednio rażąco naruszył obowiązujący regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu, mieniu innych Gości, pracownikom Pokoi Gościnnych HAWEX lub innym osobom przebywającym na terenie obiektu.

§ 3

1. W Pokojach Gościnnych HAWEX obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 8:00.

2. Na zgłoszone w Recepcji życzenie Gościa obsługa Pokojów Gościnnych HAWEX może posprzątać w trakcie pobytu wynajmowany pokój lub apartament. Koszt usługi wynosi 20 zł.

3. Przy opuszczaniu pokoju Goście powinni pamiętać o pozostawieniu pokoju w stanie nie gorszym niż zastał w dniu przyjazdu, zamknięciu kurków wodociągowych, zgaszeniu światła, zamknięciu okien i drzwi oraz pozostawieniu kluczy w recepcji.

4. Parking przy Pokojach Gościnnych HAWEX znajduje się na terenie zamkniętym, jest wolny od opłat i niestrzeżony. Pokoje Gościnne HAWEX nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione na parkingu pojazdy Gości, ani za pozostawione w nich mienie.

§ 4

1. Goście Pokojów Gościnnych HAWEX zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych zawartych w dostępnych w obiekcie instrukcjach oraz do stosowania się w sytuacjach wyjątkowych do zaleceń obsługi obiektu.

2. Pokoje Gościnne HAWEX nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty Gości pozostawione w wynajmowanym pokoju w czasie ich nieobecności ani też za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz innych ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.

3. Ze względów bezpieczeństwa - zarówno w pomieszczeniach Pokojów Gościnnych HAWEX jak i na korytarzach budynków – palenie tytoniu lub używanie otwartego ognia jest surowo zabronione. W przypadku nie zastosowania się do wymienionego zakazu , po włączeniu się alarmu przeciwpożarowego Gość  będzie zobowiązany do pokrycia kosztów przyjazdu Straży Pożarnej.

4. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i szkody w wyposażeniu, z którego korzystali podczas pobytu na terenie obiektu i w obiekcie, a które powstały z ich winy lub z winy osób trzecich przez nich zaproszonych. Powyższe dotyczy również zagubionych kluczy lub chipów do otwierania drzwi wejściowych. Za zagubione klucze lub chipy Goście zostaną obciążeni kosztami wymiany zamka oraz klucza lub chipa w wysokości 50 zł.

5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w wynajmowanym pokoju będą odsyłane na jego wniosek i na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, pozostawione przedmioty zostaną przechowywane przez okres 1 miesiąca, a następnie zostaną zutylizowane.

§ 5

1. Każda osoba przebywająca w Pokojach Gościnnych HAWEX jest zobowiązana do przestrzegania postanowień instrukcji przeciwpożarowej. W celu zachowania należytego bezpieczeństwa przeciwpożarowego zabrania się :
- palenia tytoniu i innych używek na całym terenie Pokoi Gościnnych HAWEX, z wyjątkiem miejsca na zewnątrz - specjalnie do tego celu wyznaczonego.
- przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, zapalających się lub wybuchowych,
- używania urządzeń elektrycznych innych niż wchodzące w skład wyposażenia pokoju,
- pozostawiania w pobliżu urządzeń grzewczych i elektrycznych materiałów palnych lub mogących ulec łatwemu zapaleniu,
- używania w pokojach urządzeń z otwartym ogniem (kuchenki turystyczne, maszynki spirytusowe),
- używania sprzętu przeciwpożarowego do celów niezgodnych z przeznaczeniem,

2. W przypadku uruchomienia się czujek dymu i ognia lub zauważenia dymu lub ognia w pokoju lub na korytarzu należy:
- natychmiast powiadomić o tym Recepcję lub Zarządcę Pokoi Gościnnych HAWEX lub w przypadku braku możliwości powiadomienia  wezwać Straż Pożarną,
- przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu przeciwpożarowego,
- ewakuować się do klatki schodowej zgodnie z kierunkiem oznaczonym znakami (biała strzałka na zielonym tle),
- w przypadku stwierdzenia zadymienia korytarza nie otwierać drzwi pokoju, uszczelnić je (np. dostępną pościelą) i oczekiwać na ewakuację,

3. Osoby nie przestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.

§ 6

1. Niniejszy regulamin podaje się do wiadomości wszystkim zainteresowanym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.pokoje.hawex.eu oraz w wynajmowanych pokojach.

2. Dokonanie zapłaty za pobyt jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

-- -- --

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Gość/Najemca Pokoi Gościnnych Hawex wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia jego danych w tutejszej bazie danych , zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zm.). Gość/Najemca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu . Gość/Najemca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych stosowane przez Pokoje Gościnne HAWEX karty meldunkowe służą wyłącznie celom meldunkowym , przechowywane są w sposób zabezpieczony, nie są udostępniane osobom postronnym , a dane w nich zawarte są przetwarzane wyłącznie do celów meldunkowych. Po upływie trzech miesięcy od daty zameldowania karty meldunkowe są fizycznie niszczone.

-- -- --

Właściciele Pokojów Gościnnych HAWEX z góry dziękują wszystkim Gościom za poszanowanie zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

Życzymy Państwu miłego pobytu , spokojnego  wypoczynku  i zapraszamy ponownie!

 
noclegi

noclegi
recepcja2.png
doba.png
f5.png
dsc04638.jpg